ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนด”) เป็นสัญญาระหว่าง:

(1) บริษัท เนสเตด จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “เนสเตด” “เรา” หรือ “พวกเรา”) กับ

(2) บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งยอมรับข้อกำหนดนี้ รวมถึงบุคลากรของนิติบุคคลนั้นๆ (ต่อไปเรียกว่า
“ลูกค้า” หรือ “คุณ”)

ที่กำหนดภาระของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการให้บริการระบบ ERP (ต่อไปเรียกว่า “บริการ”) ของเนสเตด และการใช้บริการดังกล่าวของลูกค้า

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในการตีความ กำหนดให้ซอฟต์แวร์ nested เป็นส่วนประกอบอันมีสาระสำคัญของบริการ

 

1. การบังคับใช้ข้อกำหนด

1.1 ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับสำหรับการใช้บริการของคุณ โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ในซอฟต์แวร์ nested:

ก. คุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้

ข. ในกรณีที่คุณมีการเข้าถึงและการใช้งานของคุณอยู่ในนามของบุคคลอื่น (เช่น บริษัท ) คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาต ซึ่งตามความเป็นจริงได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและโดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้น บุคคลนั้นผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ

1.2 หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการ และคุณต้องหยุดการใช้งานทันที

 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล โดยการแจ้งประกาศบนเว็บไซต์เนสเตด (www.nested.co.th) หรือผ่านช่องทางการสื่อสารหรือเผยแพร่ใดๆที่เราอาจจะใช้ในอนาคต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ในประกาศ คุณมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าคุณรับทราบในข้อกำหนดล่าสุด โดยการเข้าและใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

3. ความหมายและการตีความ

ในข้อกำหนดนี้

“ข้อมูลเชิงวิเคราะห์” หมายถึง ข้อมูลภาพรวมทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล อันเกิดจากการประมวลผลผ่านฟังก์ชั่นใดๆของบริการเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรบริษัท (ERP)

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ รวมถึงความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับการสื่อสารหรือได้รับมาจากอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าการสื่อสารหรือรับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสูตร การจัดเรียง ขั้นตอนการผลิต ข้อกำหนดคุณลักษณะ วิธีการ กรรมวิธี กระบวนการทางเทคนิค วัสดุ ตัวอย่าง แผนผัง การตั้งค่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ข้อมูล ตาราง ข้อมูลผู้จัดหาหรือลูกค้า ความรู้ความชำนาญ การออกแบบ และบันทึกการสื่อสาร ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ทดสอบแล้ว ถูกปรับให้เหมาะสมในเชิงปฏิบัติแล้ว หรือไม่

“ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้รายบุคคลที่กำหนดโดยลูกค้านั้นๆ ซึ่งเนสเตดอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในการให้บริการของตนแก่ลูกค้า

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลและเนื้อหาใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ ซึ่งลูกค้าเป็นเจ้าของ
ผู้เก็บรวบรวม และ/หรือเป็นผู้นำเข้าลงในบริการ

“ข้อมูลสารสนเทศ” หมายถึง วัตถุที่มองเห็นได้ใดๆซึ่งเผยแพร่โดยเนสเตดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถควบคุมได้

“ผู้ใช้แบบ Live Chat” หมายถึง ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อหลัก (Power User)แต่สามารถเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของตนเองได้ เนื่องจากลูกค้าได้ซื้อฟังก์ชั่นดังกล่าวเป็นบริการเสริม

“ซอฟต์แวร์ nested” หมายถึง ซอฟต์แวร์ของเนสเตดที่ตนเป็นผู้คิดค้น พัฒนา และสร้างขึ้น และได้อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงและใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ในข้อกำหนดนี้ ซอฟต์แวร์ nested ถือเป็นภาคส่วนอันมีสาระสำคัญของบริการ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามคำนิยามในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ผู้ติดต่อหลัก (Power User)” หมายถึง บุคคลที่ลูกค้ากำหนดให้เป็นบุคคลหลักในการติดต่อกับเนสเตดเกี่ยวกับการให้หรือใช้บริการ

“วันเริ่มให้บริการ” หมายถึง วันแรกที่เนสเตดเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าตามข้อกำหนดนี้

“ระบบพื้นฐาน” หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และแบบจำลองที่สร้างโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายส่วน อันเป็นพื้นฐานของบริการ

4. การให้บริการ

4.1 เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) เป็นการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้และตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

(ข) ใช้ความระมัดระวัง ความสามารถ และความอุตสาหะ ตามที่เหมาะสม และ

(ค) ใช้บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม

4.2 เราสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการรายอื่นได้

4.3 เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะสามารถใช้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าในบางกรณีบริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในช่วงการบำรุงรักษาหรือกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น หรือในกรณีของเหตุสุดวิสัย ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางอีเมล หรือโดยการแจ้งประกาศบนเว็บไซต์เนสเตด ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเรียกร้องการคืนเงิน ส่วนลด หรือค่าเสียหายใดๆจากเรา สำหรับการไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราวในกรณีดังกล่าว

4.4 ระหว่างการใช้บริการผ่านเว็บและ API บริการจะมีการทำงานร่วมกันกับส่วนเชื่อมต่ออื่นๆที่เป็นบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของส่วนเชื่อมต่อเหล่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการส่วนเชื่อมต่อบุคคลที่สามหยุดหรือสิ้นสุดการให้บริการส่วนเชื่อมต่อนั้นหรือการให้บริการนั้นตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเราอาจหยุดให้บริการส่วนเชื่อมต่อดังกล่าวแก่คุณ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเรียกร้องการคืนเงิน ส่วนลด หรือค่าเสียหายใดๆจากเรา สำหรับการหยุดให้บริการส่วนเชื่อมต่อดังกล่าว

4.5 บริการรวมถึงการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคผ่านระบบตั๋วขอความช่วยเหลือ (Web Based Ticket System) ซึ่งเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาทำการในประเทศไทย (วันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.) บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ติดต่อหลัก (Power User) ของคุณและผู้ใช้แบบ Live Chat เท่านั้น โดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจะใช้ความพยายามในการตอบกลับต่อตั๋วขอความช่วยเหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุด การขอความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แบบธรรมดาทุกรายจะต้องกระทำผ่านผู้ติดต่อหลัก ส่วนการการขอความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แบบ Live Chat จะต้องกระทำโดยผู้ใช้นั้นๆ

เราจะไม่รับผิดชอบการจัดการคำขอความช่วยเหลือหรือบริการใดๆในกรณีต่อไปนี้

(1) ตั๋วขอความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แบบธรรมดาที่ถูกส่งถึงเราโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้ติดต่อหลัก (Power User)

(2) ตั๋วขอความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แบบ Live Chat ที่ถูกส่งถึงเราโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวผู้ใช้เอง

4.6 ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่คุณ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเราอาจมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จากทางไกล (Remote Control) ในกรณีดังกล่าว:

(1) คุณอนุญาตให้เรากระทำการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามข้างต้น

(2) คุณยอมรับว่าการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามข้างต้นอาจ มีผลเป็นการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงส่วนใดๆของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลในกรณีนี้ ไม่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายแต่อย่างใด

4.7 เราขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง อัพเดต หรือปรับปรุงบริการใด ๆ เราอาจเพิ่มหรือลบฟังก์ชันการทำงานหรือส่วนเชื่อมต่อ รวมถึงระงับหรือหยุดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด

 

5. หน้าที่ของคุณ

5.1 คุณและบุคลากรของคุณต้อง:

(ก) ใช้บริการตามข้อกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมายของคุณ และ

(ข) ไม่ขายต่อหรือให้บริการแก่บุคคลที่สามอื่นใด หรือแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากบริการ

5.2 เมื่อเข้าถึงบริการ คุณและบุคลากรของคุณจะต้องไม่:

(ก) พยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ nested

(ข) แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือจำหน่ายเผยแพร่ซอฟต์แวร์ nested ในทางใดทางหนึ่ง

(ค) ลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์ nested โดยการแกะหรือแยกโครงสร้างออกเป็นส่วนๆ อันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหรือลอกเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายคลึงเดิม ถอดประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือพยายามที่จะได้รับซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ nested

(ง) ใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิดซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบที่อยู่ภายใต้การใช้งานลดลง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นไม่สามารถใช้บริการได้

(จ) พยายามที่จะเข้าดู เข้าถึง หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจาก

(1) ข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง และ

(2) เข้าดู เข้าถึง หรือคัดลอกข้อมูลที่เป็นการใช้บริการตามข้อกำหนดนี้

(ฉ) ส่ง ป้อน หรือเก็บข้อมูลใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว) หรือการประพฤติอันเป็นไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

5.3 คุณมีหน้าที่ในการจัดหาใบอนุญาต การอนุญาต และใบยินยอม ซึ่งจำเป็นสำหรับคุณและบุคลากรของคุณในการใช้บริการ รวมถึงการใช้ การจัดเก็บและป้อนข้อมูล การประมวลผลและแจกจ่ายข้อมูลผ่านบริการ

 

5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ ของผู้ติดต่อหลัก (Power User) คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบ

5.5 การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้โดยบุคลากรของคุณ ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณ

 

6. ข้อมูล

6.1 คุณรับทราบและยอมรับว่า

(ก) เราอาจมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สิทธิของเราและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้ และ

(ข) เราอาจอนุญาตให้บุคลากรของเราเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้สิทธิของเราและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้

6.2 คุณต้องจัดให้มีการยินยอมที่จำเป็นใดๆเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 6.1

6.3 คุณรับทราบและตกลงว่า

(ก) เราอาจจะ

(1) ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณและผู้ใช้ของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และ

(2) ใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ ตรวจหาแนวโน้มความนิยม และการวิเคราะห์เชิงลึก และ

(3) เผยแพร่ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สาม

(ข) ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ 6.7 สิทธิของเราภายใต้ข้อ 6.3 (ก) จะยังคงมีผลต่อไปแม้หลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว และ

(ค) กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

6.4 เราจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างดีที่สุดตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างน้อย 3 ชุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

6.5 คุณยอมรับว่าเราอาจจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในต่างประเทศ และอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นในต่างประเทศ และประเทศไทยเป็นครั้งคราว

6.6 แม้ว่าเราจะใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในการสำรองข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริการ คุณตกลงจัดทำสำเนาอีกชุดหนึ่งสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัพโหลดไปยังบริการ และเราจะไม่รับผิดชอบหากความเสียหายหรือผิดเพี้ยนใดๆเกิดขึ้นกับข้อมูล

6.7 หากมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดการให้บริการ เราจะดำเนินการต่อไปนี้กับข้อมูล

(ก) ภายใต้ข้อบังคับตามข้อ 13.2 (ก) นับจากวันที่ยกเลิกหรือสิ้นสุดการให้บริการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบสอง (12) เดือน ก่อนที่จะลบออกจากระบบทั้งหมดของเราอย่างถาวร ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าสามารถขอเข้าถึงข้อมูลที่เรายังเก็บรักษาไว้ และเราจะให้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลหลังจากที่ได้รับชำระค่าบริการในอัตราเทียบเท่ากับสิบห้า (15) เปอร์เซ็นต์ ของค่าบริการรายปีสำหรับปีล่าสุดก่อนการยกเลิกหรือสิ้นสุดการให้บริการ

(ข) ภายใต้ข้อบังคับตามข้อ 7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบของเนสเตดเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน ก่อนที่จะลบออกจากระบบทั้งหมดของเราอย่างถาวร ในช่วงเวลาดังกล่าว การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามข้อ 7.7 และ 7.8

6.8 คุณตกลงที่จะคุ้มครองค่าเสียหายให้แก่เรา สำหรับความรับผิด ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี ค่าใช้จ่าย
(รวมถึงค่าทนายของเราที่ชำระจริง) และความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรืออ้างสิทธิโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอ้างว่าการกระทำของคุณต่อข้อมูลเป็นการละเมิดสิทธิ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล) ของบุคคลที่สามนั้น หรือซึ่งอ้างว่าการกระทำของคุณต่อข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ในการเริ่มใช้บริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้บนซอฟต์แวร์ nested สำหรับบุคลากรของคุณแต่ละคนที่จะเป็นผู้ใช้บริการ เพื่อการนี้ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล โดยเรามีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปฏิบัติตามภาระของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้างต้น ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

7.2 บัญชีผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและต้องไม่เปิดเผยระหว่างบุคคล เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากพบหรือสงสัยว่ามีการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเราเก็บรวบรวมตามข้อ 7.1 ข้างต้น มีความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย บำรุงรักษา และพัฒนาบริการ

7.4 ในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดนี้ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นอกจากในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ตามข้อ 7.1 และเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าวยกเว้นตามข้อ 7.1

7.5 เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามใดๆโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

7.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้

(ก) ในการใช้บริการ ลูกค้าอาจนำเข้าข้อมูลลงในแพลตฟอร์มบริการซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ให้นิยามไว้ในข้อกำหนดนี้ และมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เรามีภาระในการคุ้มครองตามกฎหมาย หากส่วนใดของข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยลูกค้าโดยตรง

(ข) คุณมีหน้าที่จัดหาใบอนุญาต การอนุญาต และใบยินยอม ซึ่งจำเป็นสำหรับคุณและบุคลากรของคุณในการเก็บรวบรวม และ/หรือ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ใดๆ ที่คุณประสงค์ทำการประมวลผลผ่านการใช้บริการของเรา

(ค) ถึงแม้ว่าข้อมูลเชิงวิเคราะห์จะเกิดจากการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ การประมวลผลดังกล่าวจะกระทำโดยไม่ระบุตัวตนของบุคคล ดังนั้น การให้บริการของเราจึงไม่เป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ใดๆตามกฎหมาย

7.7 ในกรณียกเลิกบริการ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ จะเป็นไปตามข้อ 6.7

7.8 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามข้อกำหนดนี้ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอเรียกดูหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามกฎหมาย โดยสามารถแจ้งการขอต่อเนสเตดเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่เราเก็บรวบรวมไว้ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเราโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

7.9 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือมีความประสงค์ที่จะขอดู แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมไว้ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล sales@nested.co.th

 

8. ค่าบริการ

8.1 หากคุณมีความประสงค์สมัครสมาชิกเพื่อรับบริการของเรา คุณจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้เราทราบโดยการจัดส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้แก่เรา

8.2 หลังจากที่เราได้รับแบบฟอร์มสั่งซื้อจากท่านตามข้อ 8.1 แล้ว เราจะจัดทำเอกสารเสนออัตราค่าบริการให้แก่ท่าน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการและค่าบริการ

8.3 ค่าบริการจะคำนวณเป็นรายปี และเราจะเริ่มให้บริการหลังจากที่เราได้รับการชำระค่าบริการรายปีเต็มจำนวนแล้ว

8.4 การให้บริการจะมีระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นับจากวันแรกที่เราเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าหลังจากที่ได้รับการชำระค่าบริการ รวมถึงค่าบริการเสริมใดๆ ตามข้อ 8.3

8.5 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการแล้ว การให้บริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ยกเว้นในกรณีที่คุณได้แจ้งยกเลิกการขอรับบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการนั้นๆ

8.6 ในช่วงระยะเวลาการให้บริการรอบหนึ่งๆ ลูกค้าสามารถแจ้งขออัพเกรดบริการเพิ่มเติมได้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มก่อนจะได้รับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

8.7 ในช่วงระยะเวลาการให้บริการรอบหนึ่งๆ หากลูกค้าแจ้งขอลดระดับหรือขอยกเลิกการรับบริการ เราจะไม่ดำเนินการตามคำขอดังกล่าวจนครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการในรอบที่มีการแจ้งนั้นๆ

8.8 เงินค่าบริการใดๆที่ชำระเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอรับคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

8.9 เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน และลูกค้าตกลงยอมรับว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้บริการรอบหนึ่งๆ อัตราค่าบริการที่เราประกาศไว้ล่าสุดก่อนวันที่ครบกำหนดในรอบนั้นจะเป็นอัตราที่มีผลบังคับสำหรับการรับบริการของตนในรอบถัดไป

 

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 ภายใต้ข้อ 9.2 กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการ เว็บไซต์เนสเตด ซอฟต์แวร์ NESTED และข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ภาพและการจัดวางข้อความในการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ (User Interface) ตรา เครื่องหมายการค้า ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และระบบพื้นฐานทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเรา คุณจะไม่กล่าวอ้างหรือโต้แย้งความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราในสิ่งหรือวัตถุดังกล่าว

9.2 กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับข้อมูลเป็นทรัพย์สินของคุณ ซึ่งคุณตกลงอนุญาตให้เราใช้ จัดเก็บ คัดลอก แก้ไข จัดให้มีการเข้าถึง และสื่อสารข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆอันเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือปฏิบัติตามภาระของเราตามข้อกำหนดนี้ โดยการอนุญาตดังกล่าวนั้นเป็นการอนุญาตที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลก ที่ได้รับการตอบแทนอย่างพึงพอใจแล้ว ที่โอนสิทธิได้ และที่ไม่สามารถเพิกถอนได้

9.3 หากคุณได้แจ้งให้เราทราบถึงข้อคิดเห็น แนวคิด หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการหรือระบบพื้นฐาน:

(ก) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับข้อคิดเห็น แนวคิด หรือข้อเสนอแนะนั้นๆ และสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อคิดเห็น แนวคิด หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว (รวมถึงวัตถุใหม่ พัฒนาการ หรือผลงานดัดแปลง) เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว และ

(ข) เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อคิดเห็น แนวคิด หรือข้อเสนอแนะนั้นๆเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม

 

10. การรักษาความลับ

10.1 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติดังนี้

(ก) รักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของอีกฝ่ายอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

(ข) จัดให้มีและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายจากการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

(ค) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายให้แก่ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของตนเฉพาะเท่าที่จำเป็น และในกรณีที่มีการเปิดเผยดังกล่าว จะต้องทำให้แน่ใจว่าปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของตนนั้นๆทราบถึง และปฏิบัติตาม ตามข้อ 9.1(ก) และ 9.1(ข) ของข้อกำหนดนี้

10.2 การรักษาความลับในข้อ 10.1 ไม่ได้มีผลผูกพันต่อการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อจุดประสงค์แห่งการปฏิบัติตามภาระผูกพันของแต่ละฝ่าย หรือเพื่อการใช้สิทธิของแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้

(ข) หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(ค) หากการเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่เป็นผลมาจากความผิดใดๆของฝ่ายที่เป็นผู้รับข้อมูลที่เป็นความลับหรือบุคลากรของฝ่ายดังกล่าว

(ง) หากข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้อง ได้รับมาโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สามแบบไม่มีข้อจำกัด และไม่ละเมิดข้อผูกพันในการรักษาความลับ หรือ

(จ) หากเกิดจากความจำเป็นของเราที่สืบเนื่องมาจากการขายธุรกิจของเราโดยสุจริต (รวมถึง การขายสินทรัพย์หรือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้กับบุคคลที่สาม โดยที่เราทำสัญญารักษาความลับกับบุคคลที่สามนั้น ตามเงื่อนไขที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเงื่อนไขในข้อ 10 นี้

 

11. การรับประกัน

11.1 แต่ละฝ่ายรับประกันว่าตนมีสิทธิและมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

11.2 ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด:

(ก) การรับประกันของเรา มีผลจำกัดเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ การให้บริการของเราจะเป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่จริงของบริการ ตามที่มีอยู่และตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายรวมถึงการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึง ความเหมาะสมของบริการกับวัตถุประสงค์ใดๆ กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมในการใช้เชิงพาณิชย์ การสูญหายของข้อมูล การไม่แทรกแซงหรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ หรือเนื้อหาของบริการ

(ข) เราไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับคุณภาพและบริการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความสามารถตอบสนองความต้องการหรือให้ความพึงพอใจสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงความสามารถของบริการในการปฏิบัติบทบาทหรือภาระตามกฏหมายของคุณ

(2) ความปลอดภัย ปลอดจากไวรัส ข้อบกพร่อง หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ ความปราศจากสิ่งรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ของบริการ

11.3 ในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขหรือการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นหรือไม่สามารถตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ เงื่อนไขหรือการรับประกันตามกฎหมายนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ความรับผิดของเราต่อการละเมิดเงื่อนไขหรือการรับประกันนั้นๆ จำกัดไว้ดังนี้

(ก) การให้บริการอีกครั้ง และ/หรือ

(ข) การชำระค่าบริการในการจัดหาบริการโดยผู้ให้บริการอื่น

 

12. ความรับผิด

12.1 คุณรับทราบว่าบริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือหน้าฟีดที่เชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริการ การเชื่อมโยงลิงก์ใดๆกับบริการไม่ได้หมายความว่าเรารับรอง ยินยอม แนะนำ แสดงความรับผิดชอบในเว็บไซต์หรือฟีดเหล่านั้น และเราปฏิเสธความผิดชอบหรือความรับผิดในเว็บไซต์หรือฟีดเหล่านั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

12.2 ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้ หรืออันเกี่ยวข้องกับบริการ ไม่ว่าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามบทกฎหมาย หรืออื่นๆ จะจำกัดจำนวนเงินไม่เกินมูลค่าที่คุณชำระค่าสมาชิกในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าการเรียกร้องสิทธิ โดยจำนวนเงินรับผิดในข้อ 12.2 นี้รวมถึงที่ระบุในข้อ 11.2 (ก) ด้วย

12.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้:

(ก) สำหรับการสูญเสียกำไร รายได้ เงินออม ธุรกิจ การใช้งาน ข้อมูล(รวมถึงข้อมูลตามที่ให้นิยามไว้ในที่นี้) และ/หรือความนิยม; หรือ

(ข) สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เป็นผลพวง หรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อม

12.4 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามภาระของตนภายได้ข้อกำหนดนี้ อันเกิดขึ้นเนื่องจาการที่อีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามภาระของตนภายได้ข้อกำหนดนี้ หรือเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติมิชอบของอีกฝ่ายหรือบุคลากรของฝ่ายนั้น

12.5 แต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่อีกฝ่ายกระทำหรือไม่ได้กระทำโดยภายใต้ข้อกำหนดนี้

 

13. ระยะเวลา การสิ้นสุด และการระงับสัญญา

13.1 เราอาจยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันทีหากลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หากสัญญาถูกยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญาคุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนใดๆ

13.2 หากเราได้รับชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วสำหรับรอบปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการให้บริการ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนวันสิ้นสุดการให้บริการ

(ก) เราจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นของบริการ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่บนบริการระหว่างการใช้บริการของคุณ หากคุณต้องการดูข้อมูลหลังจากวันสิ้นสุดการให้บริการ ให้ปฏิบัติตามข้อ 6.7 (ก)

(ข) คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลที่เก็บไว้บนบริการ ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว แต่จะไม่เกินภายในสิบสอง (12) เดือน นับจากวันสิ้นสุดการให้บริการ

 

14. บททั่วไป

14.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ ในการปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย

14.2 หากเราต้องการติดต่อคุณเราอาจส่งอีเมลหรือโพสต์ประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจติดต่อหรือแจ้งให้เราทราบภายใต้ข้อกำหนดโดยส่งอีเมลไปที่ sales@nested.co.th

14.3 ข้อกำหนดเหล่านี้ได้กำหนดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการ การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก จะต้องได้รับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาก่อนวันเริ่มสัญญา ทั้งสองฝ่ายไม่ได้กระทำการโดยอาศัยการรับประกันหรือข้อเท็จจริงใดๆที่ไม่ปรากฎอยู่อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ในการยอมรับ

14.4 คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณยังคงรับผิดชอบต่อภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้แม้จะได้รับการยินยอมจากเราในการโอนสิทธิก็ตาม

th_THไทย